BiH od danas službeno nije na EU listi visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima u svom režimu sprečavanja pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma koji predstavljaju znatnu prijetnju finansijskom sistemu Unije, saopšteno je iz Ministarstva pravde u Savjetu ministara.

Na snagu je stupila Delegirana uredba Komisije od 7. jula, kojom je revidirana lista visokorizičnih trećih zemalja, koja je u većoj mjeri usklađena i sa listom Međudržavnog tijela za borbu protiv pranja novca (FATF).

Evropska komisija je prepoznala napredak i preduzete mjere BiH u ovoj oblasti, te je zaključila da u ovoj fazi, prema dostupnim informacijama BiH, nema strateške nedostatke u režimu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, ali će nastaviti da prati efikasno sprovođenje takvih mjera.

Ministarstvo pravde u Savjetu ministara je kroz svoj rad u proteklih nekoliko godina dalo znatan doprinos jačanju sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, posebno kroz ključne izmjene i dopune krivičnog zakonodavstva BiH, te izmjene i dopune Zakona o udruženjima i fondacijama BiH.

U periodu 2016-2018. godina ovo ministarstvo je učestvovalo u Radnoj grupi sa osam podgrupa, čiji su članovi bili predstavnici institucija sa nivoa BiH, entiteta i Brčko distrikta, koja je sprovela procjenu rizika od pranja novca i finansiranje terorizma pod pokroviteljstvom Svjetske banke.

Iz Ministarstva pravde u Savjetu ministara naglašavaju da je ovo ministarstvo zajedno sa EU kroz projekat “Izgradnja kapaciteta institucija za vođenje dijaloga o javnoj politici sa civilnim društvom” uspostavilo e-registar, što je doprinijelo ispunjavanju uslova sa skidanja BiH sa FATF-ove sive liste rizičnih zemalja.

SRNA