Na osnovu člana 39. stav 3. i  člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“,  broj: 121/12 )  i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja grada Prijedora („Službeni glasnik grada Prijedora“, broj:7/13 ), na sjednici održanoj dana 18.03.2020 u 10,00 časova Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora,  donosi slijedeće:

                                                         ZAKLjUČKE

  1. Na području grada Prijedora nema obolјelih od novog korona virusa. Pod zdravstvenim nadzorom je 465 osoba,  a za 14 osoba je prestao zdravstveni nadzor.
  2. Dosad donesene mjere , naredbe, su zabrane donesene  od strane Gradskog štaba za vanredne situacije se u najvećoj mjeri sprovode. Kontrolni organi na terenu kontrolišu sprovođenje naredbi koje se poštuju u najvećoj mogućoj mjeri, osim u pojedinačnim slučajevima gdje je uočeno nepoštivanje naredbi.
  3. Naređuje se vlasnicima ugostitelјskih objekata, pekara i sličnih subjekata uklanjanje garnitura za sjedenje za pružanje ugostitelјskih usluga (bašti);
  4. Zabranjuje se duže zadržavanje, sjedenje u i oko trgovinskih objekata i objekata koji se bave prodajom pekarskih i sličnih proizvoda;
  5. Obavezuju se tržni centri da obezbijede prodaju isklјučivo prehrambenih proizvoda, proizvoda za ličnu higijenu i higijenu prostora, kako bi se obezbijedio što brži protok kupaca;
  6. Gradski štab za vanredne situacije poziva sve subjekte, fizička i pravna lica i zajednice etažnih vlasnika da nastave sa sprovođenjem mjera higijene i dezinfekcije objekta i prostorija u kojima rade i borave.
  7. Obavezuju se  inspekcijski organi Gradske uprave Prijedor da  postupaju u skladu sa važećim uredbama Republičkih organa i da vrše nadzor nad sprovođenjem mjera dezinfekcije javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza, i o tome redovno izvještavaju Gradski štab za vanredne situacije.
  8. Preporučije se svim društvenim organizacijama uklјučujući i vjerske zajednice da  ne održavaju manifestacije na kojima se okuplјa veći broj lјudi  u zatvorenom prostoru.
  9. Preporučuje se GO Crvenog krsta Prijedor i Centru za socijalni rad Prijedor da u saradnji sa poslovnim subjektima na bazi dobrovolјnosti i neprofitnog rada organizuju dostavu namirnica i osnovnih potrepština licima u stanju socijalne potrebe.
  10. Obavezuju se svi subjekti uklјučeni u realizaciju aktivnosti na sprečavanju pojave i širenja virusa da redovno izvještavaju Gradski štab za vanredne situacije o preduzetim mjerama, takođe se obavezuju javna preduzeća i ustanove da dostave izvještaje o sprovođenju dezinfekcije vlastitih objekata i prostorija. 
PrethodniMali preduzetnici traže pomoć nadležnih (video)
SlijedećiOSP Prijedor: VOLONTERSKI CENTAR ZA POMOĆ GRAĐANIMA (video)