Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3. Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 03.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

 1. Na području Grada Prijedora u odnosu na prethodni dan nije registrovan ni jedan slučaj   pojave oboljenja od virusa  korona, tako da su trenutno dva lica zaražena korona virusom. Pod zdravstvenim nadzorom je 297 lica, a zdravstveni nadzor je prestao  za 794 lica. U formiranim karantinima je trenutno smješteno 41 lice koje je pod zdravstvenim nadzorom.
 2. Dana 02.aprila 2020.godine u („Službenom glasniku Republike Srpske“, br.31/20) objavljena je Odluka o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji  Republike Srpske, koju je donijela Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici održanoj 28.marta 2020.godine a koja glasi: „Proglašava se vanredno stanje na teritoriji Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed korona virusa 2019-nCoV“. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.
 3. Dana 02.04.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak o upisu djece u prvi razred, kojim se zadužuju osnovne škole u Republici Srpskoj da upis djece u prvi razred, koji je onemogućen pojavom bolesti izazvane novim korona virusom, organizuju  čim se za to steknu uslovi. Ovim zaključkom su obavezane sve osnovne škole u Republici Srpskoj da obavijeste roditelje koji imaju  djecu doraslu za upis u prvi razred  da korišćenjem sredstava elektronske  komunikacije   dostave školama podatke /informacije o djeci.
 4. Dana 02.04.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak o odvijanju nastave na daljinu u vrijeme proljećnog raspusta kojim se obavezuju osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj  da u vrijeme trajanja proljećnog raspusta,  u periodu od 13. do 16. aprila 2020. godine, obezbijede redovno odvijanje nastave na daljinu,  u skladu sa ranije donesenim Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije.
 5. Gradski štab za vanredne situacije je upoznat sa Izvještajem o radu Koordinacionog tijela za NVO  za podjelu humanitarne pomoći starijim licima i licima u stanju socijalne potrebe.
 6. Teritorijalna vatrogasna jedinica Prijedor je u skladu sa utvrđenom obavezom od strane Gradskog štaba za vanredne situacije izvršila pregled objekta „Hotela Prijedor“  i preduzela sve neophodne mjere u cilju obezbjeđenja adekvatnih mjera zaštite od požara u ovom objektu koji je Naređenjem Gradskog Štaba za vanredne situacije stavljen u funkciju karantina.
 7. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave je dana 02.04. 2020.godine.  Gradskom štabu za vanredne situacije  uputilo instrukciju,  prema kojoj  se lica kojima je izrečena mjera upućivanja u karantin,  a koja su sa mjestom prebivališta / boravišta u opštini Oštra Luka upućuju u karantin koji je  formiran u Gradu Prijedoru.
 8. Na zahtjev Republičkog štaba za vanredne situcije dostavljeni su traženi podaci o karantinskom smještaju na području Grada Prijedora.
 9. O preduzetim mjerama na uspostavljanju karantinskog smještaja dostavljena je informacija Savezu opština i gradova Republike Srpske.
 10. Prema informacijama dobijenim od strane Odjeljenja za privredu i poljoprivredu na skladištima trgovinskih centara na području Grada Prijedora  ima dovoljna količina svih roba, a snabdjevanje novim količinama roba je   uredno.
 11. Mjere i preporuke Gradskog štaba za vanredne situacije se dobro poštuju, a nadležne institucije, kao i nadležni inspekcijski organi preduzimaju mjere naložene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
 12. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno   donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

 Naredbe, zaduženja i preporuke:

1. Obavezuju se svi subjekti i sva fizička i pravna lica na području Grada Prijedora da u potpunosti vlastiti režim rada i ponašanja prilagode  obavezama koje proizilaze iz Odluke Narodne skupštine Republike Srpske o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji  Republike Srpske, kao i da u potpunosti sprovodu i poštuju naredbe i preporuke date od strane Republičkog i Gradskog štaba za vanredne situacije.

2. Zabranjuje se okupljanje građana Grada Prijedora tokom vikenda na izletištima, javnim površinama, sportsko – rekreativnim površinama i drugim lokacijama u prirodi kako bi se dao doprinos sprečavanju pojave i širenja novog virusa korona.

3. Obavezuju se inspekcijski i kontrolni organi na području Grada Prijedora  da intenziviraju kontrolu okupljanja građana tokom vikenda na izletištima, javnim površinama, sportsko – rekreativnim površinama i drugim lokacijama u prirodi.

4. Obavezuju se osnovne škole na području  Grada Prijedor  da u potpunosi sprovedu Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije o upisu djece u prvi razred, kojim se zadužuju osnovne škole u Republici Srpskoj da upis djece u prvi razred, koji je onemogućen pojavom bolesti izazvane novim korona virusom, organizuji čim se za to steknu uslovi. Ovaj zaključak obavezuje sve osnovne škole u Republici Srpskoj da obavijeste roditelje koji imaju  djecu doraslu za upis u prvi razred  da korišćenjem sredstava elektronske  komunikacije   dostave školama podatke /informacije o djeci.

5. Obavezuju se osnovne škole na području  Grada Prijedor  da u potpunosti sprovedu Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije o   odvijanju nastave na daljinu u vrijeme proljećnog raspusta, kojim se obavezuju osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj  da u vrijeme trajanja proljećnog raspusta  u periodu od 13. do 16. aprila 2020. godine obezbijede redovno odvijanje nastave na daljinu  u skladu sa ranije donesenim Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije

6. Tokom sljedećeg vikenda izvršiti periodičnu-sedmičnu dezinfekciju javnih površina , javnih objekata i sredstava javnog prevoza na području Grada Prijedora.

Nosilac aktivnosti:  Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu

 životne sredine i imovinsko-stambene poslove

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se Organi i Službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije.

Broj: 02-sl-20/20

Datum: 03.04.2020. godine

KOMANDANT

Milenko Đaković

PrethodniBogosluženja i molitve se obavljaju prema propisima
SlijedećiOD DANAS DO PONEDJELJKA ZABRANA ULASKA U SRBIJU ZA PUTNIČKA VOZILA I PJEŠAKE