3.8 C
Prijedor
Srijeda, 29 Novembra, 2023

NAREDBA O SISTEMSKOJ DEZINSEKCIJI NA PODRUČJU GRADA PRIJEDORA

Najnovije vijesti

Broj: 02-404-115/23
Datum: 22.9.2023. godine

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br:97/16, 36/19 i 61/21) i člana 89. Statuta Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora” br. 12/17), a u vezi sa članom 6. ugovora, broj: 02-404-85/23. od 18.9.2023. godine, Gradonačelnik Grada Prijedora donosi

N A R E D B U

O SISTEMSKOJ DEZINSEKCIJI NA PODRUČJU GRADA PRIJEDORA

1. Naređuje se sistemska dezinsekcija (uništavanje komaraca) na području grada Prijedora i to čim vremenski uslovi to dozvole.
2. Dezinsekcijom će se, shodno Ugovoru, broj:02-404-85/23. od 18.9.2023. godine, tretirati teritorija grada Prijedora u 2023. godini u površini od 5.250 ha i to:
a) larvicidni tretmani u površini od 1.250 hektara i
b) adulticidni tretman sa zemlje u površini od 4.000 hektara.
3. Dezinsekciju će izvršiti “EKO-BEL” d.o.o. Laktaši.
4. Nadzor nad izvođenjem sistemske dezinsekcije vršiće ovlašteni zdravstveni inspektori u saradnji sa poljoprivrednom inspekcijom u Gradskoj upravi Prijedor.
5. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na zvaničnom sajtu Grada Prijedora, putem sredstava javnog informisanja, kao i drugim pogodnim mjestima u Prijedoru, Omarskoj, LJubiji i Kozarcu, najmanje pet dana prije izvođenja sistemske dezinsekcije.

G r a d o n a č e l n i k
Slobodan Javor