Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 14.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

 1. Na području grada Prijedora u odnosu na prethodni dan nije registrovan ni jedan slučaj  sa pozitivnim testom na korona virus. Pod zdravstvenim nadzorom je 87 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 1117 lica. U formiranim karantinima trenutno su smještena 24 lica .
 2. Dana 13.04.2020. godine Republički štab za vanredne situacije je donio slijedeće zaklјučke:
 3. Zaklјučak o produženju primjene ranije donesenih zaklјučaka od strane Republičkog štaba za vanredne situacije, a koji se odnose na ograničenja okuplјanja, obustavu javnog prevoza u drumskom saobraćaju, kao i zaklјučke koji obavezuju nadležne Republičke institucije i institucije u lokalnim zajednicama, kao i građane. Ovi zaklјučci će se primjenjivati do 27.04.2020. godine.
 4. Zaklјučak o dopuni zaklјučka o sprovođenju i organizovanju mjere obaveznog karantina za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona u Republici Srpskoj kojim se jedinice  lokalne samouprave obavezuju  da  za građane sa prebivalištem na svojoj teritoriji u slučaju potrebe obezbijede prevoz i pratnju sa graničnih prelaza u Federaciji BiH do karantina u jedinicama lokalne samouprave.
 5. Zaklјučak o izmjeni Zaklјučka Republičkog štaba za vanredne situacije  kojim se odobrava rad priređivača igara na sreću putem interneta i lutrijskih igara na sreću, osim klasične tombole, kao i isklјučivanje apoteka iz režima ograničenje rada jer je režim rada apoteka regulisan drugim zaklјučkom.
 6. Zaklјučak o otpuštanju lica iz karantina lokalnih samouprava kojim se propisuje postupak sa licima koja su smještena u karantin o obaveznom testiranju, kao i postupci sa licima koja su pozitivna na korona virus, te da se lice za koje je test na virus negativan upućuje u karantin u kućnim uslovima, u kojima ostaje do isteka perioda od 14 dana.
 7. Prema informacijama dobijenim od strane Odjelјenja za privredu i polјoprivredu na skladištima trgovinskih centara na području grada Prijedora ima dovolјna količina svih roba, a snabdjevanje novim količinama roba je uredno.
 8. Na osnovu zahtjeva Republičke uprave civilne zaštite da se odredi odgovarajuća lokacija na području grada Prijedora, gdje bi se u slučaju potrebe mogla postaviti pokretna bolnica, Gradski štab za vanredne situcije je utvrdio da je potencijalna lokacija za postavlјanje pokretne bolnice na području grada Prijedora Aerodrom „Urije“ Prijedor, a kao alternativna lokacija stadion Trgoprodaje u Prijedoru.
 9. Mjere i preporuke Gradskog štaba za vanredne situacije se dobro poštuju, a nadležne institucije, kao i nadležni inspekcijski organi preduzimaju mjere naložene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
 10. Štab će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naređenja, zaduženja i preporuke:

1. Mjere zabrane javnog okuplјanja, zabrane i ograničenja rada, kao i mjere obaveznog korištenja zaštitnih sredstava za fizička i pravna lica na području grada Prijedora, koje su ranije donesene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije, a koje su važile do 13.04.2020. godine ostaju na snazi i primjenjivaće se do 27.04.2020. godine.

2. Obavezuju se svi subjekti, fizička i pravna lica da u potpunosti poštuju  obaveze, zabrane i ograničenja koja su data Zaklјučcima Republičkog štaba za vanredne situacije koji su doneseni dana 13.04.2020.godine.

Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO.

 • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
 • Javnim ustanovama
 • Institucijama
 • a/a

Broj: 02-sl-27/20

Datum: 14.04.2020. godine

KOMANDANT Milenko Đaković

 

PrethodniJEDNOKRATNE POMOĆI ZA 315 UČENIKA I STUDENATA
SlijedećiRUSKI STRUČNJACI DEZINFIKOVALI BOLNIČKE KAPACITETE (video)