Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 24.03.2020. godine u 12:00 časova Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slјedeće:

ZAKLjUČKE

  1. Na području grada Prijedora  do sada je potvrđen jedan slučaj obolјenja od novog korona virusa.  U kućnoj izolaciji i pod zdravstvenim nadzorom je 928 lica, a za 26 osoba je prestao zdravstveni nadzor.
  2. Određuje se objekat Planinarskog doma „Ljubijski Rudar“ na Kozari kao alternativna lokacija za smještaj lica za koja je utvrđeno da su postupila suprotno mjerama kućne izolacije odnosno karantina.
  3. Zdravstvene ustanove na području grada Prijedora su preduzele sve planirane organizacione, zdravstvene  i sanitarno higijenske mjere za sprečavanje pojave i širenja novog korona virusa.
  4. Zadužuje se a.d. „Komunalne usluge“ Prijedor  da sprovode stroge sanitarno higijenske mjere na deponiji komunalnog otpada „Kurevo“, kao i na specijalnim vozilima za prevoz komunalnog otpada, te da zabrani pristup neovlaštenim fizičkim licima na lokalitet deponije.
  5. Zadužuju se javne ustanove i pravna lica, kao i svi subjekti uklјučeni u aktivnosti sprovođenja mjera sprečavanja i širenja novog korona virusa, da nastave sa aktivnostima na sprečavanju pojave i širenja novog korona virusa koje su naređene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.

Broj: 02-sl-12/20

Datum: 24.03.2020. godine

      KOMADANT Milenko Đaković