Datum: 3. 3. 2021.

Broj: 24/21.                

 Na osnovu zahtjeva Grada Prijedora kao većinskog akcionara (dopis br. 02-052-13/21, od 26.2.2021.)  i  člana 27. Statuta Informativno poslovnog centra „Kozarski vjesnik“ a.d. Prijedor direktor „Kozarskog vjesnika“ d o n o s i

                                                              ODLUKU

            o sazivanju vanredne  sjednice Skupštine akcionara „Kozarskog vjesnika“

Sjednica Skupštine akcionara „Kozarskog vjesnika“ biće održana u srijedu,  31. 3. 2021. godine u redakciji sa početkom u 11 časova.

                                       Dnevni red

  1. Izbor radnih tijela
  2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
  3. Donošenje odluke o razrješenju  direktora IPC „Kozarski vjesnik“ a.d Prijedor
  4. Donošenje odluke o imenovanju VD direktora IPC „Kozarski vjesnik“ a.d. Prijedor
  5. Razno

                                                                                        Direktor  IPC-a

                                                                                               _________________

                                                                                                      Zoran Sovilj