Okružni sud u Prijedoru poništio je odluku Skupštine grada o imenovanju Branislava Vujasina za direktora Centra za socijalni rad.
Okružni sud je u upravnom sporu uvažio tužbu prethodnog direktora Milene Miodragović i donio presudu kojom se uvažava njena tužba, a poništava osporena odluka Skupštine grada donesena 17. jula.

Sud je utvrdio da su osnovani navodi iz tužbe da Vujasin ne ispunjava posebne uslove konkursa, na koji se, osim njega, prijavila i Miodragovićeva.

Utvrđeno je da Komisija za izbor i imenovanje prijavu Vujasina razmatrala kao potpunu iako nije imao uvjerenje o položenom stručnom ispitu, koji je obavezan prema članu 20 Statuta Centra za socijalni rad.

“Kako je nesporna činjenica, a što dokazuje i stanje spisa, da imenovani kandidat ne ispunjava ovaj poseban uslov, čiju ispunjenost zahtijeva i tužena strana odlukom o raspisivanju konkursa, a i samim sadržajem objavljenog konkursa, to se tužbom pravilno ukazuje da je u postupku imenovanja direktora Centra za socijalni rad Prijedor došlo do povreda pravila postupka”, navedeno je u presudi Okružnog suda.

U presudi je naveden niz činjenica koje ukazuju da u postupku, koji je prethodio spornom imenovanju, nije postupljeno prema pravilima, nije pravilno utvrđeno činjenično stanje, niti primijenjen materijalni propis, čime su ispunjeni uslovi za pobijanje osporenog akta.

Ukazano je i na nezakonitost budući da je prije imenovanja direktora Centra za socijalni rad, Skupština grada bila u obavezi da pribavi saglasnost nadležnog ministarstva, a da je to propustila da učini.

Sud je odbacio odgovor Skupštine grada, obrazlažući da zakonska odredba, koju je Skupština kao tužena strana citirala, reguliše prava i dužnosti službenika koji su zaposleni u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave i u stručnoj službi skupštine jedinice lokalne samouprave, te da se kao takva ne može primjenjivati na izbor i imenovanje direktora Centra.

Sud je obavezao Skupštinu grada da bez odgađanja, a najkasnije 30 dana od dana prijema ove presude, odnosno od 14. oktobra, donese novi akt, uvažavajući sudsko pravno shvatanje i primjedbe u pogledu postupka.

“Tužena strana će u ponovljenom postupku uzeti u obzir sve navode iz ove presude i, u skladu sa navedenim uputstvima, otkloniti nedostatke, te donijeti pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku”, navedeno je u presudi.

Osim ovog predmeta, u Okružnom sudu u Prijedoru zaveden je još jedan predmet u kojem je podnosilac tužbe Milena Miodragović, a tužena strana Skupština grada.

Ta tužba primljena je 14. oktobra, istog dana kada je presuda u prethodnom predmetu donesena, a njome se traži poništenje zaključka od 4. septembra, kojim je Skupština grada odbacila kao nedopušten prigovor Miodragovićeve na konačno imenovanje direktora Centra za socijalni rad.

SRNA