Okružni sud u Prijedoru poništio je odluku Skupštine grada o imenovanju Branislava Vujasina za direktora Centra za socijalni rad.
Okružni sud je u upravnom sporu uvažio tužbu prethodnog direktora Milene Miodragović i donio presudu kojom se uvažava njena tužba, a poništava osporena odluka Skupštine grada donesena 17. jula.

Sud je utvrdio da su osnovani navodi iz tužbe da Vujasin ne ispunjava posebne uslove konkursa, na koji se, osim njega, prijavila i Miodragovićeva.

Utvrđeno je da Komisija za izbor i imenovanje prijavu Vujasina razmatrala kao potpunu iako nije imao uvjerenje o položenom stručnom ispitu, koji je obavezan prema članu 20 Statuta Centra za socijalni rad.

“Kako je nesporna činjenica, a što dokazuje i stanje spisa, da imenovani kandidat ne ispunjava ovaj poseban uslov, čiju ispunjenost zahtijeva i tužena strana odlukom o raspisivanju konkursa, a i samim sadržajem objavljenog konkursa, to se tužbom pravilno ukazuje da je u postupku imenovanja direktora Centra za socijalni rad Prijedor došlo do povreda pravila postupka”, navedeno je u presudi Okružnog suda.

U presudi je naveden niz činjenica koje ukazuju da u postupku, koji je prethodio spornom imenovanju, nije postupljeno prema pravilima, nije pravilno utvrđeno činjenično stanje, niti primijenjen materijalni propis, čime su ispunjeni uslovi za pobijanje osporenog akta.

Ukazano je i na nezakonitost budući da je prije imenovanja direktora Centra za socijalni rad, Skupština grada bila u obavezi da pribavi saglasnost nadležnog ministarstva, a da je to propustila da učini.

Sud je odbacio odgovor Skupštine grada, obrazlažući da zakonska odredba, koju je Skupština kao tužena strana citirala, reguliše prava i dužnosti službenika koji su zaposleni u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave i u stručnoj službi skupštine jedinice lokalne samouprave, te da se kao takva ne može primjenjivati na izbor i imenovanje direktora Centra.

Sud je obavezao Skupštinu grada da bez odgađanja, a najkasnije 30 dana od dana prijema ove presude, odnosno od 14. oktobra, donese novi akt, uvažavajući sudsko pravno shvatanje i primjedbe u pogledu postupka.

“Tužena strana će u ponovljenom postupku uzeti u obzir sve navode iz ove presude i, u skladu sa navedenim uputstvima, otkloniti nedostatke, te donijeti pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku”, navedeno je u presudi.

Osim ovog predmeta, u Okružnom sudu u Prijedoru zaveden je još jedan predmet u kojem je podnosilac tužbe Milena Miodragović, a tužena strana Skupština grada.

Ta tužba primljena je 14. oktobra, istog dana kada je presuda u prethodnom predmetu donesena, a njome se traži poništenje zaključka od 4. septembra, kojim je Skupština grada odbacila kao nedopušten prigovor Miodragovićeve na konačno imenovanje direktora Centra za socijalni rad.

SRNA

PrethodniU SEPTEMBRU NAJBOLJI REZULTATI ZAPOŠLJAVANJA
SlijedećiNASTAVLJA SE MIHOLJSKO LJETO