Grad Prijedor ponovo je pozvao  udruženja nacionalnih manjina da  podnseu zahtjev za raspodjelu sredstava iz budžeta za ovu godinu za potrebe dinansiranja programa rad i planiranih aktivnsoti.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti slјedeću dokumentaciju:

– rješenje o registraciji,

– potvrda o poreskoj registraciji (JIB),

– urovor sa bankom o otvaranju transakcionog računa,

– bilans stanja i bilans uspjeha podnesenog APIF-u, za godinu koja prethodi godini podnošenja zahtjeva,

– dokaz o realizovanim projektima/programima u prethodnoj godini,

– narativni i finansijski izvještaj o namjenskom trošenju sredstava dodijelјenih od strane Grada Prijedora u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva,

– finansijski plan rada zasnovan na bazi projekta/programa sa izvorima prihoda i očekivanim rashodima za godinu u kojoj se traže sredstva sa detalјno obrazloženom strukturom budžeta i izvora finansiranja,

– izvještaj o radu i realizovanim proгramskim aktivnostima iz protekle godine za udruženja koja nisu bila finansirana iz budžeta Grada.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objavljivanja obavještenja.

Obrazac za podnošenje prijava može se preuzeti  klikom na sledeći link,  a obavještenje o uslovima i načinu podnošenja prijave možete naći na sledećem linku.

KV