Na području Prijedora, do sada je staru deviznu štednju verifikovalo oko 3.200 štediša, sa ukupnim iznosom oko 35,5 miliona KM. Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge, Poslovna jednica Prijedor, uputila je poziv da potražioci koji se do sada nisu prijavljivali za verifikaciju stare devizne štednje u Republici Srpskoj, mogu to da urade do 28. februara. Verifikacija je besplatna.

Zahtjev mogu podnijeti potražioci čija su sredstva bila deponovana u bankama sa sjedištem na teritoriji BiH za koje je obaveza vraćanja prenesena na Republiku Srpsku.

Vlada RS je 2006. godine donijela Uredbu o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u RS. Tom uredbom su precizno definisani opšti principi, postupak podnošenja zahtjeva i verifikacije potraživanja. Verifikovani iznosi do 2.000 KM se isplaćuju gotovinski na tekuće račune imaoca stare devizne štednje, a iznosi preko toga se pretvaraju u obveznice koje dospijevaju u 10 jednakih polugodišnjih anuiteta, u narednih pet godina od objavljenog datuma emisije.

M. Stegić

PrethodniMILION MARAKA ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE (VIDEO)
SlijedećiKINO “KOZARA“: SVE VIŠE GLEDALACA (VIDEO)