Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3. Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 07.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

 1. Na području grada Prijedora u odnosu na prethodni dan nije registrovan ni jedan slučaj   pojave obolјenja od virusa  korona, tako da je trenutno jedno lice  zaraženo korona virusom. U toku dana preminula je jedna osoba pozitivna na korona virus. Pod zdravstvenim nadzorom je 124 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 978 lica. U formiranim karantinima trenutno je smješteno 70 lica .
 2. Gradski štab za vanredne situacije je upoznat sa Rješenjem Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH kojim se zabranjuje nadležnim organima na svim nivoima vlasti u BiH, uklјučujući i entitetske i kantonalne štabove civilne zaštite, kao i drugim organima koji djeluju u vanrednoj situaciji u vezi sa pandemijom virusa korona, da objavlјuju lične podatke o licima koja su pozitivna na korona virus i licima kojima su određene mjere izolacije i samoizolacije.
 3. Dana 06.04.2020.godine Republički štab za vanredne situacije je donio Zaklјučak o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji Republike Srpske, kojim se pored ranije donesenih zabrana i ograničenja svim licima izvan njihovog prebivališta / boravka zabranjuje kretanje od subote u 12,00 časova do nedjelјe u 18,00 časova. Ovaj zaklјučak stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 13.04.2020.godine.
 4. Dana 06.04.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je Zaklјučak kojim se: „Za sva lica koja su prešla granicu na teritoriju Federacije BiH ili Brčko distrikta i dobila rješenje kojim se stavlјaju pod zdravstveni nadzor u kućnoj sredini u Republici Srpskoj, dužna su odmah, a najkasnije od 12 časova od ulaska u Bosnu i Hercegovinu, da se jave radi smještaja u karantin u jedinici lokalne samouprave u mjestu prebivališta/ boravišta u trajanju od 14 dana, a o čemu se ne donosi posebno rješenje, pod prijetnjom prinudnog smještaja u karantin“.
 5. Dana 06.04.2020.godine Republički štab za vanredne situacije je donio Zaklјučak  o postupanju sa robom koja je donirana Republici Srpskoj, kojim se zadužuje Crveni krst Republike Srpske da primlјenu robu uputi krajnjem korisniku putem Štaba za vanredne situacije jedinice lokalne samouprave.
 6. Prema informacijama dobijenim od strane Odjelјenja za privredu i polјoprivredu na skladištima trgovinskih centara na području grada Prijedora  ima dovolјna količina svih roba, a snabdijevanje novim količinama roba je  uredno.
 7. Formirani karantini na području grada Prijedora funkcionišu u skladu sa Naređenjem donesenim od stane Komandanta Gradskog štaba za vanredne situacije i u skladu sa uputama koje je dao Tim za upravlјanje karantinom.
 8. U toku prethodnog dana izvršena je dezinfekcija stambenih zgrada- ulaza i stubišta u  centralnoj – gradskoj zoni Grada Prijedora.
 9. Štab će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donosi:

  Zaduženja i preporuke:

1. Obavezuju se svi subjekti, pravna i fizička lica na teritoriji Grada Prijedora da u potunosti poštuju mjere i ograničenja o zabrani kretanja, koja su utvrđena Zaklјučkom  Republičkog štaba za vanredne situacije, koji je donesen dana 06.04.2020.godine.

2. Obavezuje se GO Crvenog krsta Prijedor da u potpunosti sprovede Zaklјučak Republičkog štaba za vanredne situacije koji je donesen  dana 06.04.2020. godine, a koji se odnosi na  postupanje sa robom koja je donirana Republici Srpskoj, a koja će od strane Crvenog krsta Republike Srpske biti upućena krajnjim korisnicima putem Gradskog štaba za vanredne situacije.

3. Obavezuju se lica-građani  grada Prijedora koji dolaze na teritoriju grada Prijedora, a koja granicu prelaze na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta,  da se odmah, a najkasnije u roku od 12 časova od ulaska u BiH jave radi smještaja u formirani karantin u Prijedoru. U slučaju nepoštovanja ove mjere primjeniće se mjere prinudnog smještaja u karantin.

4. Obavezuje se Stručna služba Gradske uprave Prijedor da predloži 4  lica zaposlena u Gradskoj upravi koji će obavlјati ulogu domaćina u karantinu koji je formiran u Hotelu „Prijedor“ u Prijedoru.

DOSTAVLjENO.

 • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
 • Javnim ustanovama
 • Institucijama
 • a/a

Broj: 02-sl-22/20

Datum: 07.04.2020. godine

KOMANDANT Milenko Đaković

 

PrethodniPENZIJE PODIZATI I UZ PUNOMOĆ
SlijedećiSaopštenje za javnost JZU Bolnice „ Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

2 COMMENTS

 1. Gradonačelnik Đaković je mnogo vrijedniji od bivšeg “dosmrtnog” Marka Pavića, samo još nema hrabrosti da mafiji pokaže zube. Na primjer onu nakaradnu pijacu kod hotela Prijedor treba pošušiti i izgraditi ljepši centar. Osim toga trebaju nam i nove fabrike. Slovenci su prevarili Đakovića, pa je u Prijedor došao KOLEKTOR a nisu još uložili ni dinara svojih para, jer je zgradu podigla opština a kasnije će je upotrebljavati Kolektor, samo zbog zapošljavanja pedesetak Prijedorčana. Pored svih ovih slabosti Šaković bi morao dozvoliti i medijima da su više samostalni, jer biti novinar u Prijedoru je kao da si trgovački putnik. Svi te zezaju i ne postojiš kao čovjek.