Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 15.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

  1. Na području grada Prijedora u poslјednja 24 sata je registrovan još jedan slučaj sa pozitivnim testom na korona virus, tako da su trenutno 3 lica sa pozitivnim testom na korona virus. Pod zdravstvenim nadzorom su 84 lica, a zdravstveni nadzor je prestao  za 1119 lica. U formiranim karantinima trenutno  je smješteno 17 lica .
  2. Dana 14.04.2020 godine od strane  RŠVS dostavlјena je naredba o kućnom redu u karantinu lokalne samouprave koja je urađena od strane Ministarstva zdravlјa i socijalne zaštite. U formiranim karantinima na području grada Prijedora je već uspostavlјen kućni red koji je potpuno usaglašen sa datom naredbom.
  3. Mjere i preporuke Gradskog štaba za vanredne situacije se dobro poštuju, a nedležne institucije kao i nadležni inspekcijski organi preduzimaju mjere naložene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
  4. Štab će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

  • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
  • Javnim ustanovama
  • Institucijama
  • a/a

Broj: 02-sl-28/20

Datum: 15.04.2020. godine

KOMANDANT Milenko Đaković

                                                                                                                   

PrethodniSIMIĆ DONIRAO MASKE
SlijedećiZABRANE KRETANJA U DANE VASKRSA