Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“,  broj: 121/12 )  i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja grada Prijedora („Službeni glasnik grada Prijedora“, broj:7/13), na sjednici koja je danas održana Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sljedeće:

                                            ZAKLJUČKE

1. Na području grada Prijedora u dosadašnjem periodu nije bilo pojave oboljenja od novog korona virusa (n-COV),

2. Zbog potencijalne mogućnosti pojave oboljenja na području Grada Prijedora neophodno je organizovano i planski sprovoditi mjere prevencije, suzbijanja i ograničenja prenosa novog korona virusa (n-COV),

3. Radi smanjenja rizika od akutnih respiratornih infekcija građanima se preporučuje izbjegavanje bliskog kontakta sa osobama koje imaju akutnu respiratornu infekciju ili dolaze iz područja zahavaćenih  novim korona virusom,

4. Posebno se preporučuje građanima da redovno primjenjuju mjere lične higijene, a prije svega redovno pranje ruku, posebno nakon direktnog kontakta sa bolesnim ljudima. Takođe se preporučuje izbjegavanje bliskog kontakta sa uginulim životinjama,

5. Obavezuju se zdravstvene ustanove na području Grada Prijedora da preduzimaju sve neophodne mjere izolacije i liječenja eventualno oboljelih od novog korona virusa. Takođe je neophodno od strane zdravstvenih ustanova hitno obezbijediti zaštitnu opremu i dezinfekciona sredstva u skladu sa potrebama liječenja oboljelih i zaštite medicinskog osoblja,

6. Obavezuje se Dom zdravlja Prijedor da obezbijedi prostorije za izolaciju lica koja su bila u kontaktu sa oboljelim, odnosno licem za koje se sumnja da je oboljelo od bolesti izazvanom novim virusom korona,

7. Obavezuju se javna preduzeća i ustanove i druga pravna lica da intenziviraju aktivnosti na sprovođenju mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima i prostorijama u kojima obavljaju svoju djelatnost,

8. Obavezuju se zdravstvena i veterinarska inspekcija na području Grada Prijedora da intenziviraju aktivnosti kontrole sprovođenja sanitarno higijenskih mjera i preventivnih mjera zaštite zdravlja stanovništva.

                                                                Komandant, Milenko Đaković

PrethodniDOBRILA KUKIĆ PROSLAVILA 18. ROĐENDAN I 50 GODINA BRAKA (video)
SlijedećiJAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U “LJETU KULTURE PRIJEDOR 2020”