Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3. Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 21.05.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

  1. Na području grada Prijedora u poslјednja 24 sata nije bilo novih slučajeva sa

pozitivnim testom na korona virus, tako da je trenutno 25 lica sa pozitivnim

testom na virus korona. Do sada se 13 lica oporavilo od obolјenja uzrokovanog

virusom korona, a 8 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj

 izolaciji je 387 lica. Zdravstveni nadzor je prestao za 1511 lica.

– U Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja smješteno je 19

lica sa utvrđenim obolјenjem od novog virusa korona od kojih su 13 lica iz

 Prijedora, tri iz Oštre Luka i po jedno lice iz Novog Grada, Kozarske

Dubice i Kostajnice.

  • Dana 20.05.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je Zaklјučak  br. 37-1/20 o prestanku primjene Zaklјučka o sprovođenju mjere kućne izolacije kojim prestaje primjena slјedećih zaklјučaka:

– Zaklјučka br. 33-6/20 od 11.05 2020. godine kojim je Republička inspekcija bila obavezna da izdaje rješenje o stavlјanju u kućnu izolaciju u trajanju od 14 dana licima koja ulaze u Republiku Srpsku.

-Zaklјučka br: 34-4/20 od 12.05.2020. godine, kojim je Republička inspekcija bila obavezna da izdaje rješenje o stavlјanju u kućnu izolaciju licima koja ulaze u Republiku Srpsku na prijavlјeni broj dana.

– Zaklјučka br: 35-1/20 od 14.05.2020. godine kojim su lica koja ulaze u Republiku Srpsku radi sahrane užeg člana porodice bila obavezna predočiti negativan nalaz testiranja na korona virus.

– Zaklјučka br. 32-6/20 od 08.05.2020. godine o boravku stranog državlјanina u Republici Srpskoj zbog poslovnih obaveza, prema kojem je takvo lice bilo obavezno da prilikom ulaska u Republiku Srpsku predoči inspektoru potvrdu o negativnosti testa na novi virus korona i pozivno pismo kompanije koja ga angažuje.

  • Dana 21.05.2020. godine od strane Ministarstva uprave i lokalne samouprave donesena je Instrukcija u vezi sa primjenom Zaklјučka Republičkog štaba za vanredne situacije o prestanku primjene mjera kućne izolacije za lica koja ulaze u Republiku Srpsku  br. 37-1/20 od 20.05.2020. godine.

Ovom instrukcijom se nalaže jedinicama lokalne samouprave da nije potrebno da Komunalna policija vrši kontrolu lica koja imaju važeća rješenja o mjeri kućne izolacije dobijena po osnovu ulaska na teritoriju Republike Srpske, te da Komunalna policija treba da vrši kontrolu lica koja imaju rješenja o kućnoj izolaciji po drugim osnovama.

  • Prema informacijama dobijenim od strane Odjelјenja za privredu i polјoprivredu Gradske uprave Prijedor, na skladištima trgovinskih centara na području grada Prijedora  ima dovolјna količina svih roba, a snabdijevanje novim količinama roba je uredno. Takođe je konstatovano da nema povećanja cijena osnovnih životnih namirnica.
  • Svi subjekti uklјučeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od starne  Gradskog štaba za vanredne situacije.
  • Štab će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke:

1. Obavezuju se sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju mjera donesenih od strane Republičkog štaba za vanredne situacije koje su utvrđene zaklјučkom br. 37-1/20 od 20.05.2020. godine.

2. Obavezuje se Komunalna policija i drugi nadzorni organi na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju Instrukcije Ministarstva uprave i lokalne samouprave  br: 10.1.014-90/20 koja je donesena 21. maja 2020. godine.

Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

  • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
  • Javnim ustanovama
  • Institucijama
  • a/a

Broj: 02-sl-51/20

Datum: 21.05.2020. godine   

  KOMANDANT

      Milenko Đaković

PrethodniSjećanje na stvaranje prve partizanske avijacije (video)
SlijedećiUkinuto vanredno stanje u Republici Srpskoj