Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 27.03.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situcije konstatuje:

 1. Na području grada Prijedora u odnosu na prethodni dan registrovan je još jedan slučaj   pojave inficiranog lica virusom korona, tako da su trenutno dvije osobe zaražene korona virusom. Pod zdravstvenim nadzorom je  930 osoba, a zdravstveni nadzor je prestao za 83 osobe.
 2. Od strane tima za upravlјanje novoformiranim karantinom u Sportskoj dvorani „Mladost“ preduzimaju su aktivnosti za obezbjeđenje higijenskih uslova i materijalno – tehničkih sredstava radi stavlјanja u funkciju ovog karantina.
 3.  Vlada Republike Srpske  dala je preporuku da se svi zaposleni u javnom sektoru sa izuzetkom zdravstva odreknu dijela primanja i to: da zaposleni sa primanjima do 1000 KM izdvoje do 5%, zaposleni sa primanjima preko 1000 KM da izdvoje do 10 %, a da se izabrana i imenovana lica  odreknu do 20% od svoje neto plate u korist Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.
 4. Mjere i preporuke Gradskog štaba za vanredne situascije se dobro poštuju, a nadležne institucije kao i nadležni inspekcijski organi preduzimaju mjere naložene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
 5. Štab će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno  donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Zaduženja i preporuke:

1.Gradski štab za vanredne situcije podržava preporuku Vlade Republike Srpske i apeluje na sve  zaposlene u javnom sektoru na području Grada Prijedora da se odazovu na preporuku Vlade Republike Srpske i odreknu se dijela primanja kako bi se putem Fonda solidarnosti pomoglo radnicima u realnom sektoru koji su direktno pogođeni pandemijom uzrokovanm virusom korona. 

2. Nastaviti sa aktivnostima pripreme i obezbjeđenja sanitarno-higijenskih uslova i materijalno-tehničkih sredstava za stavlјanje u funkciju karantina u sportskoj dvoravi „Mladost“ u Prijedoru.

Nosilac aktivnosti: Tim za upravlјanje karantinom

3. Tokom slјedećeg vikenda izvršiti periodičnu dezinfekciju u svim objektima javnih preduzeća i ustanova na području grada Prijedora.

 Nosilac aktivnosti: Odjelјenje za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine.

4.Zadužuje se Stručna služba Gradonačelnika da predloži 6 lica zaposlenih u Gradskoj upravi Prijedor radi davanja Ovlaštenja od strane Gradonačelnika za obavlјanje poslova komunalne policije.

5.Obavezuju se svi subjekti uklјučeni u sprovođenje mjera za sprečavanje pojave i širenja novog korona virusa, kao i sva fizička i pravna lica da u potpunosti sprovode donesene mjere od strane Republičkog i Gradskog štaba za vanredne situacije.

Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije.

DOSTAVLjENO.

 • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
 • Javnim ustanovama
 • Institucijama
 • a/a

Broj: 02-sl-15/20

Datum: 27.03.2020. godine

                                                                                                       KOMANDANT  Milenko Đaković

 

PrethodniSOLIDARNOST NA DJELU Krojačice i “Nevenovci” šiju maske za građanstvo
SlijedećiOBAVJEŠTENJE ZA DONATORE

3 COMMENTS

 1. Gradonačelniče Đakoviću hitno morate smeniti direktora Doma penzinera g. Bojana Becnera, jer taj nije sposoban da vodi taj dom i strah me je da će se bolest proširiti najpre na ove jadne bolesnike. Kod njega čim korisnik dođe u dom nakon dva mjeseca umre. Pogledajte g. Đakoviću malo arhiv i analizirajte koliko je korisnika doma umrlo u čudnim okolnostima. Čak i policija ima nekoliko prijava protiv g. Becnera.

 2. tako nemojte brisati komentare.u ovom gradu na medima je uništena sloboddna građanska riječ.jedino kozaski ima školovane novinare.ja mogu da dodam.jadna li je država i opština kada se moraju obratiti gradskim tajkunima da oni nam kupe opremu za bolnicu.opština je prisiljena na takav korak.