Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3. Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 12.01.2021. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

  1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 51 lice sa pozitivnim testom na  novi virus korona. Do sada se 896 lica oporavilo od obolјenja uzrokovanog virusom korona, a 67 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji  je 91 lice, a zdravstveni nadzor je prestao  za 5.336 lica.  U JZU Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID odjelјenje radi liječenja lica obolјelih zbog infekcije izazvane  novim virusom korona smješteno je 46 lica  od kojih je  31 lice  iz Prijedora,  7 lica  iz Kozarske Dubice, 4 lica iz Novog Grada i po jedno lice iz  Kostajnice i Krupe na Uni.
  2. Svi subjekti uklјučeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od strane  Gradskog štaba za vanredne situacije.

Od strane nadležnih institucija na području grada Prijedora preduzete su sve mjere i aktivnosti naložene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije u vezi sa pojavom zemlјotresa dana 29.12.2020. godine.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1. Obavezuju se svi subjekti koji obavlјaju registrovanu djelatnost na području grada Prijedora da uslove za obavlјanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID – 19  bolesti na radnom mjestu.

2.  Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i u skladu sa Instrukcijom Ministarstva uprave i lokalne samouprave,  kontinuirano    vrše  kontrole i  nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaklјučcima Republičkog štaba za vanredne situacije, kao i mjera donesenih od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.

3. Gradski štab za vanredne situacije apeluje na stanovnike grada Prijedora da se prilikom obilјežavanja pravoslavne Nove godine pridržavaju propisanih epidemioloških mjera i mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona,  da ne organizuju privatne zabave  i da  praznike provedu u krugu svojih najbližih poštujući mjeru o zabrani privatnih  okuplјanja u grupama većim od 10 lica.

4. Gradski štab za vanredne situacije  će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

 Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO.

  • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
  • Javnim ustanovama
  • Institucijama
  • a/a

Broj: 02-sl-1/21

Datum: 12.01.2021. godine  

                                                                                  KOMANDANT

                                                                                                                                Dalibor Pavlović