Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 29.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

      ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

 1. Na području grada Prijedora u odnosu na prethodni dan su registrovana još tri slučaja  sa pozitivnim testom na korona virus tako da je trenutno 12 lica sa pozitivinim testom na korona virus. Pod zdravstvenim nadzorom u kućnoj izolaciji je 46 lica a u formiranom karantinu u Hotelu „Prijedor“ trenutno  je smješteno 38 lica. Zdravstveni nadzor je prestao  za 1.265 lica.

U Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja smješteno je 6 osoba sa utvrđenim obolјenjem od novog virusa korona, od kojih je jedna osoba iz Prijedora, a 5 osoba iz opštine Oštra Luka.

 • Dana 27.04.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaklјučke o obavezama bolnica i domova zdravlјa u obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona

Ovim zaklјučkom je naloženo svim bolnicama i domovima zdravlјa u Republici Srpskoj  da sve svoje kapacitete (lјudske, prostorne i opremu ) uklјuče u zbrinjavanje i rješavanje pacijenata obolјelih od COVID 19, te da sa svojih 50% kapaciteta  organizuju pružanje specijalističkih zdravstvenih usluga od 01. maja 2020.godine.

 • Dana 28.04.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaklјučak kojim se u periodu od 28.04. do 11.05.2020.godine u vremenu od 07.00 do 19.00 časova odobrava rad trgovinama neprehrambenom robom  koje posluju kao zasebni prodajni objekti.
 • Dana 28.04.2020.godine Gradonačelnik Grada Prijedora donio je uputstvo o organizovanju rada u gradskoj upravi Prijedor sa minimalnim brojem izvršilaca uz mogućnost rada od kuće u periodu od 28.04. – 11.05.202.godine.
 • Dana 28.04.2020 godine završena je dezinfekcija javnih objekata i ulaza u stambene zgrade na području Ljubije. U aktivnosti sprovođenja dezinfekcije bili su uklјučeni pripadnici Odjelјenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove Gradske uprave Prijedor.
 • Dana 29. i 30. maja ispred Gradske uprave Prijedor dva lica će radi obuke  prisustvovati postavlјanju pokretne bolnice, koja će se montirati u Zalužanima kod Banja Luke.
 • Štab će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe ,zaduženja i preporuke.

1.Obavezuju se  Dom zdravlјa Prijedor i Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor da u potpunosti sprovedu Zaklјučke Republičkog štaba za vanredne sutuacije  o obaveznom sprovođenju mjera reagovanja na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona,  koji su doneseni dana 27.04 2020.godine.

2. Apeluje se na građane na području grada Prijedora  da se u potpunosti  pridržavaju obaveze nošenja zaštitnih sredstava  – maski i rukavica kao i da se pridržavaju drugih propisanih mjera radi sprečavanja širenja novog virusa korona.

Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO.

 • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
 • Javnim ustanovama
 • Institucijama
 • a/a

Broj: 02-sl-36/20

Datum: 29.04.2020. godine   

  KOMANDANT

      Milenko Đaković

PrethodniMUZEJ KOZARE S RADOM POČINJE U PONEDJELJAK (video)
SlijedećiOpala prodaja sitne stoke (video)