Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 25.08.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

      ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

  1. Na području grada Prijedora trenutno su registrovana  23 lica sa pozitivnim testom na  novi virus korona . Do sada   se 156 lica oporavilo od obolјenja uzrokovanog virusom korona, a 16 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom  u kućnoj izolaciji  je 25 lica, a zdravstveni nadzor je prestao  za 2377 lica.   U JZU Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID odjelјenje radi liječenja  lica sa pozitivnim testom na virus korona smješteno je 15  lica od kojih je 8 lica  iz Kozarske Dubice  i sedam lica  su iz Prijedora.
  2. Na zahtjev Instituta za javno zdravstvo RS, a u cilјu praćenja stanja epidemiološke situacije u vezi korona virusne bolesti i uvida u provođenje adekvatnih preporučenih protivepidemijskih mjera, dana 21.08.2020. godine sačinjena i dostavlјena kratka informacija sa presjekom trenutnog stanja i mjera koje se preduzimaju na području grada Prijedora.
  3. Na snazi je zaklјučak RŠVS od 17.08.2020.godine  br.52-1/20 kojim se  do 31. 08. 2020.godine zabranjuju sva javna okuplјanja u grupama većim od 50 lica. Ovim zaklјučkom se takođe do 31.08. 2020.godine ograničava radno vrijeme ugostitelјskim objektima za ishranu i piće od 06,00 do 24.00 časova. Do ovog termina dozvolјavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isklјučivo bez prisutstva publike uz poštivanje svih epidemioloških mjera koje je propisao Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.
  4. Dana 17.08.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaklјučak br.52-4/20 kojim se zadužuje Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske da za potrebe osnovnih i srednjih škola i đačkih domova , izvrši nabavku sredstava za dezinfekciju,  te da u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture izvrši dezinfekciju unutrašnjih i spolјašnih prostorija osnovnih i srednjih škola i đačkih domova u Republici Srpskoj. Ova aktivnost je u toku, i specijalizovani timovi RUCZ već nekoliko dana dezinfikuju školske objekte na području grada Prijedora.
  5. Svi subjekti uklјučeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od strane  Gradskog štaba za vanredne situacije.
  6. Štab će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe , zaduženja i preporuke

1. Obavezuju se sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju mjera utvrđenih zaklјučkom   Republičkog štaba za vanredne situacije br. 52-1/20 od 17.08.2020.godine  uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU „ Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“  za sprečavanje pojave i širenja COVID -19 bolesti na radnom mjestu.

2. Obavezuju se direktori osnovnih i srednjih škola na području Grada Prijedora da organizuju nastavu u skladu sa Planom organizovanja rada osnovnih i srednjih škola  u školskoj 2020/21 godini za vrijeme trajanja pandemije virusa korona (SARS- CoV2),  uz preporuke Vlade Republike Srpske date na sjednici Vlade Republike Srpske koja je održana dana 17.08.2020.godine i uz poštivanje epidemioloških mjera donesenih od strane Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

3. Gradski štab za vanredne situacije  apeluje na stanovnike grada Prijedor da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona, a prije svega da održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske, održavaju mjere lične higijene, te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

4. Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da intenzivno vrše kontrolu poštivanja mjera zaštite i mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona koje su donesene od strane Republičkog i Gradskog štaba za vanredene situacije, a posebno primjene Preporuka JZU Instituta za javno zdravstvo RS, a u vezi sa pripremama za početak školske godine.

Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO.

  • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
  • Javnim ustanovama
  • Institucijama
  • a/a

Broj: 02-sl-76/20

Datum: 25.08.2020. godine                                                                          

                                                                                                                         KOMANDANT                                                                                                                                                 

  Milenko Đaković