Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 30.12.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

  1. Dana 29.12.2020.godine u 12:20 časova područje grada Prijedora je zahvaćeno  zemlјotresom  koji je imao epicentar u Petrinji na udalјenosti 44 km od Zagreba, a čija jačina je bila 6,3 stepeni po Riheterovoj skali.
  2. Na području grada Prijedora nije bilo povrijeđenih lica, a zemlјotres je imao za poslјedicu oštećenja na objektima na području grada Prijedora, prije svega na objektima starije gradnje.
  3. Pojava zemlјotresa izazvala je poremećaj u vodosnabdijevanju jer je došlo do zamućenja vode i narušavanja kvaliteta vode za piće na području 26 naselјenih mjesta.
  4. Svi subjekti zaštite i spasavanja od strane Gradonačelnika stavlјeni su u stanje pripravnosti za izvršavanje aktivnosti na zaštiti i spašavanju stanovništva i materijalnih dobara.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1.Obavezuju se svi subjekti zaštite i spasavanja da preduzmu sve neophodne mjere zaštite i spasavanja, kao i mjere saniranja poslјedica zemlјotresa na području Grada Prijedora.

2. Obavezuje se komisija za procjenu šteta na objektima, koja je formirana od strane Gradonačelnika, da u što kraćem vremenskom periodu izvrši uvid u stanje oštećenih objekata i izvrši procjenu šteta na  oštećenim objektima.

3. Nalaže se A.D. „Vodovod“ Prijedor da preduzme sve neophodne mjere za obezbjeđenje higijenski ispravne vode za stanovništvo i da vrši pojačano hlorisanje i kontrolu higijenske ispravnosti vode za piće, a da se u zonama koje odredi A.D. „Vodovod“ Prijedor voda obavezno prokuhava.

4.Obavezuje se A.D. „Vodovod“ Prijedor da o stanju i higijenskoj ispravnosti vode za piće, kao i o potrebnim mjerama redovno i blagovremeno obavještava javnost.

5. Gradski štab apeluje na stanovnike grada Prijedora da se pridržavaju mjera zaštite od zemlјotresa i da o svim pojavama obavještavaju službe zaštite i spasavanja.

 Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO.

  • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
  • Javnim ustanovama
  • Institucijama
  • a/a

Broj: 02-sl-96/20

Datum: 30.12.2020. godine   

KOMANDANT

    Dalibor Pavlović