Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 12.05.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

               ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

 1. Na području grada Prijedora u  poslјednja 24 časa nije registrovan  ni jedan slučaj sa pozitivnim testom na virus korona, tako da je trenutno 10 lica sa pozitivnim testom na  virus korona . Do sada se 9 lica oporavilo od obolјenja uzrokovanog virusom korona, a 4 lica su preminula. Pod zdravstvenim nadzorom  je 166 lica od čega je u kućnoj izolaciji  116 lica, a u formiranom karantinu u Hotelu „Prijedor“ trenutno  je smješteno 50 lica. Zdravstveni nadzor je prestao  za 1.385 lica.  U Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja smješteno je 8 lica  sa utvrđenim obolјenjem od novog virusa korona od kojih su 4 lica iz opštine Oštra Luka, 2 lica iz Prijedora  i po jedno lice iz Novog Grada i Kozarske Dubice.          
 2. Dana 11.05.2020.godine Republički štab za vanredne situacije je donio zaklјučak br:33.6/20 o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti COVID -19 Republičke uprave za inspekcijske poslove u Republici Srpskoj  kojim se nalaže ovoj Upravi da organizuje nadzor nad licima koja ulaze u Bosnu i Hercegovinu preko graničnih prelaza na području Republike Srpske. Republički inspektor izdaje rješenje o stavlјanju u izolaciju u kućnoj sredini u trajanju od 14 dana svim licima koja ulaze u Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu.
 3.  Dana 11.05.2020.godine Republički štab za vanredne situacije je donio zaklјučak br:33.7/20 kojim se stavlјaju van snage zaklјučci koje je donio Republički štab za vanredne situacije o organizaciji i radu karantina pri graničnim prelazima i karantina lokalane samouprave. Lica koja se nalaze u karantinu lokalnih samouprava upućuju se u izolaciju u kućnoj sredini do isteka važećeg rješenja, bez donošenja novog rješenja.
 4. Dana 11.05.2020.godine Republički štab za vanredne situacije je donio zaklјučak br:33-2/20 kojim  zabranjuje svim građanima okuplјanje u grupama većim od 50 osoba na javnom mjestu.
 5. Dana 11.05.2020.godine Republički štab za vanredne situacije je donio zaklјučak br:33-3/20  kojim se  do 25.05.2020.godine zabranjuju sva javna okuplјanja u grupama većim od 50 osoba na jednom mjestu.
 6. Dana 11.05.2020.god. izvršena je  dezinfekcija javnih ustanova na području grada Prijedora.
 7. Štab će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe ,zaduženja i preporuke

 1. Stavlјaju se van snagenaredbe Gradskog štaba za vanredne situacije o formiranju karantina na području grada Prijedora koje su donesene dana 27.03.2020. godine i 01.04.2020.godine. Dana 12.05.2020.god. izvršiti  otpuštanje svih lica smejštenih u karantin koji je formiran u Hotelu „Prijedor“ u Prijedoru a isti se upućuju u izolaciju u kućnoj sredini do isteka važećeg rješenja.
 2. Nakon otpuštanja lica iz karantina izvršiti potpunu dezinfekciju i  preduzeti sve druge potrebne sanitarno-higijenske mjere  u prostorijama Hotela „Prijedor“ u Prijedoru u kojima su boravila lica smještena u karantin prema rješenju inspektora Republičke uprave za inspekcijske poslove.
 3. Obavezuju se građani grada Prijedora koji dolaze iz inostranstva na teritoriju grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju obaveza utvrđenih rješenjem Republičke inspekcije  o stavlјanju u izolaciju  u kućnoj sredini u trajanju od 14 dana. Lica za koja se u postupku kontrola poštivanja mjera utvrdi da ne poštuju utvrđene mjere biće sankcionisana u skladu sa nadležnostima institucije koja vrši kontrolu.
 4. Obavezuju se svi subjekti, fizička i pravna lica da se u potpunosti pridržavaju zaklјučaka Republičkog štaba za vanredne situacije o zabrani okuplјanja u grupama većim od 50 osoba na javnom mjestu.
 5. Obavezuje se Odjelјenje za društvene djelatnosti Gradske uprave  Prijedor i druge nadležne institucije na području grada Prijedora  da blagovremeno preduzimaju  mjere za redovno i blagovremeno sprovođenje  mjera javne higijene – dezinfekcije , dezinsekcije i deratizacije u skladu sa Zakonom o zaštiti zdravlјa stanovniištva od zaraznih bolesti.

Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO.

 • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
 • Javnim ustanovama
 • Institucijama
 • a/a

Broj: 02-sl-44/20

Datum: 12.05.2020. godine          

   KOMANDANT                                                                                                                                                 

Milenko Đaković

Prethodni„M&M PLASTIK“ PROIZVODI ZAŠTITNE VIZIRE I PLASIRA IH AUSTRIJSKOM PARTNERU
SlijedećiUČENICI OSLOBOĐENI PLAĆANJA PARTICIPACIJE